Institute of Public and International Law

ARCHIVES

1. Skrifter åt minnet av C.A. Reuterskiöld (1945)

2. Stig Jägerskiöld : Tre utlåtanden: Om apoteksavgifter. Om administrativ myndighet och domstol. Om Seffle kanalbolag (1946)

3. [Erik] Fahlbeck – [Stig] Jägerskiöld – [Halvar G.F.] Sundberg : Medborgarrätt (1947)

4. Stig Jägerskiöld : Statens ersättningsskyldighet vid införande av monopol (1947)

5. Halvar G. F. Sundberg : Kyrkorätt (1948)

6. Erik Fahlbeck & Israel Myrberg : Konfiskatoriska skatteförfattningars rättsgiltighet. Utlåtanden (1948)

7. Gustaf Petrén : Om offentligrättslig användning av våld mot person (1949)

8. Gunnar Prawitz : Om försäljning av kyrklig jord (1950)

9. Halvar G. F. Sundberg : Valrätt med tillhörande valförfattningar (1950)

10. Halvar G. F. Sundberg : Folkrätt. 2:a uppl. (1950)

11. Erik Fahlbeck : Tryckfrihetsrätt (1951). 2:a uppl. 1954.

12. Halvar G.F. Sundberg .: Förvärv och förlust av svenskt medborgarskap (1953)

13. Hilding Eek : Socialrätt (1954)

14. Smärre utredningar 1951-1954 (1954)

15. Inlaga till statens hyresråd (1954)

16. Halvar G.F. Sundberg : Allmän förvaltningsrätt (1955)

17. Hilding Eek : Om främlingsskap (1955)

18. Den norska rättsuppgörelsen. Responsum och utredning (1956)

19. Halvar G.F. Sundberg : Kommunalrätt. Allmänna delen. 4:e uppl. (1956)

20. Sveriges Kommunallagar med därtill hörande föreskrifter jämte Bihang innehållande särskilda författningar rörande kommunalstyrelsen (1957, 1960, 1963, 1966)

21. Svante Bergström : Om allmänt vattenområdes rättsliga ställning (1957)

22. Yngve Stenström : Om biskops tjänst och ämbete (1959)

23. Halvar G.F. Sundberg : Kommunalrätt. Speciella delen (1959)

24. Halvar G.F. Sundberg : Om de kommunalrättsliga besvärs- och underställningsinstitutens civilrättsliga betydelse (1960)

25. Fredrik Sterzel : Om riksdagsupplösning (1961)

26. Halvar G. F. Sundberg : Översikt av taxeringsprocessen (1962)

27. Fredrik Sterzel : Studier rörande den kommunala besvärsprocessen (1963)

28. Halvar G. F. Sundberg : Kommunalrätt. Samlad upplaga (1964)

29. Gustaf Petrén & Halvar G.F. Sundberg : Sveriges grundlagar med tillhörande författningar med förklaringar. 9:e upplagan av Robert Malmgren, Sveriges grundlagar. (1966, 2 tryckningen 1967. 10 uppl. 1968, 2 tryckningen 1969. 11 uppl. 1971) [12 uppl. se under nr 44]

30. Halvar G.F. Sundberg : De allmänna grunderna av offentlig rätt (1962, 1963, 1967)

31. Fredrik Sterzel : Interparlamentariska unionen och svenska riksdagens interparla-mentariska grupp (1967)

32. Gunnar Wirsell : Om kronans jordeböcker 1541-1936 (1968)

33. Fredrik Sterzel : God publicistisk sed (1970)

34. Jacob W.F. Sundberg : Teleologisk metod och fair play. Inauguralföreläsning i allmän rättslära den 11 september 1970 (1970)

35. Jacob W.F. Sundberg : Piracy Sea and Air. A Report to the International Law Association. Committee on Piracy (Sea and Air) (1970)

36. Jacob W.F. Sundberg : En handbok i folkrätt för svenska krigsmakten? (1972)

37. Jacob W.F. Sundberg : ”Den ryska klockan” – Om krigsfångar och deras straffrättsliga ansvar i ljuset av de finska räfsterna och de sovjetiska dissenserna i Nürnberg (1973)

38. Brita Sundberg-Weitman : Nondiskriminering i EEC (1973)

39. Jacob W.F. Sundberg : Högskattesamhället – en betraktelse. Halvsekelföreläsning den 30 november 1977 (1977)

40. Skrifter till minnet av Halvar G.F. Sundberg (1978)

41. Jacob W.F. Sundberg : fr. Eddan t. Ekelöf – Repetitorium om rättskällor i Norden (1978) [utg. tillsammans med Studentlitteratur och Akademisk Forlag]. 2. oförändrade uppl. med nytt förord 1990.

42. Jacob W.F. Sundberg : Tidsdokument från 1970. Kring den sista adjunktionen och den första föreläsningen (1978)

43. Jacob W.F. Sundberg : Arvet från Timurtasch (1979)

44. Gustaf Petrén & Hans Ragnemalm : Sveriges grundlagar och tillhörande författningar med förklaringar. 12:e upplagan av Robert Malmgrens Sveriges grundlagar (1980) [utg. tillsammans med Liber Förlag]

45. Jacob W.F. Sundberg : Rätt mellan himmel och hav (1981)

46. Jacob W.F.. Sundberg : Om marxistisk juridik (1981)

47. Jacob W.F. Sundberg, Bertil Malmlöf, Mikael Mellqvist & Fredrik Sundberg : Studier kring Europakonventionen (1982)

48. Mikael Mellqvist : Om juridiska fakultetens remissyttranden (1982)

49. Jacob W. F. Sundberg : Högskattesamhället – en förnyad betraktelse (1982)

50. Jacob Sundberg, red.: Lagar, rättigheter och Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Förhandlingar vid Colloquium i Svea hovrätts plenisal den 29 mars 1983, anordnat av Institutet för offentlig och internationell rätt (1984)

51. Jacob Sundberg : High Tax Imperialism (1981)

52. Skyddet för mänskliga rättigheter i Europa (1983)

53. Den Europeiska Konventionen om de mänskliga rättigheterna. Översättning av konventions- och protokollstexterna, granskad inom Institutet för offentlig och internationell rätt. (1983). 2 uppl. 1995. 3 uppl. 1997.

54. Fredrik Schultz : Om lagrådet som rättssäkerhetsgaranti (1984)

55. Om massmedias rättssyn. Studier och förhandlingar utgivna av Institutet för offentlig och internationell rätt (1984)

56. Jacob W.F. Sundberg : Den nya stilen. Om tabubeläggning och tystnadsspiral (1984)

57. Skrifter tillägnade Gustaf Petrén. Utgivna av Stiftelsen Rättsfonden & Institutet för offentlig och internationell rätt (1984)

58. Viktigare tilldragelser på området för mänskliga rättigheter i Sverige. Årsrapport för 1983 avgiven av Institutet för offentlig och internationell rätt (1985)

59. Europeisk tävlan i fingerad rättegång inom området för mänskliga rättigheter. Regler för Europatävlingen. Utkast (1985)

60. Jacob W. F. Sundberg: Human Rights in Sweden. The Annual Reports 1982 –1984 from the National Correspondent for Sweden to the Documentation Center for Human Rights at the Directorate for Human Rights, Council of Europe (1986)

61. Jacob W. F. Sundberg: Affären fr. Eddan t. Ekelöf, en vitbok. Dokumentsamling utgiven av Institutet för offentlig och internationell rätt (1985).

62. Viktigare tilldragelser på området för mänskliga rättigheter i Sverige. Årsrapport för 1984 avgiven av Institutet för offentlig och internationell rätt (1985)

63. J. Sundberg, red., Sporrong Lönnroth. En handbok (1985).

64. Jacob W.F. Sundberg : Det Sporrong Lönnrothska Priset. Reportage från en tävling med rapport och instruktion (1985)

65. (Ej utgiven)

66. Jacob W.F. Sundberg : Rapport från tävlingen om det Sporrong Lönnrothska Priset läsåret 1985-86 med instruktion (1986)

67. Jacob W. F. Sundberg: Human Rights in Sweden. The Annual Report 1985 (1987).

68. Uskela vs. Sverige. Europeiska Kommiswsionens avgörande om upptagande till sakprövning (Expropriationslagen 2:7) (1986)

69. Jacob W. F. Sundberg: Om sibs och tabun och s k opinionsbildning . Ett bidrag till den juridiska massmediaforskningen (1987).

70. Klagomål mot Kalmar-Unionen. En antologi ägnad tävlingen om det Sporrong Lönnrothska Priset. Med ett företal av høyesterettsjustitiarius Rolv Ryssdal (1987).

71. Jacob W.F. Sundberg : Årsrapport och instruktion. Tävlingen om det Sporrong Lönnrothska priset. Wrangelska Palatset. Stockholm , den 13-14 juni 1987 (1987)

72. Jacob W. F. Sundberg: Human Rights in Sweden. The Annual Report 1986 (1988).

73. Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Nordisk fyrspråkig textutgåva till tjänst för tävlingen om det Sporrong Lönnrothska priset (1988)

74. Jacob W. F. Sundberg: Political Crime, Persecution, and Swedish High Tax Society (1988).

75. Europejska Konwencja o ochronie praw i podstawowych wolnosci czlowieka (1988)

76. Jacob W.F. Sundberg : Årsrapport och instruktion. Tävlingen om det Sporrong-Lönnrothska Priset, Norges Høyesterett, Oslo, den 11-12 juni 1988 (1988)

77. Jacob W. F. Sundberg: Human Rights in Sweden. The Annual Report 1987 (1989).

78. ius docendi ärendet. Inlaga till Universitets- och högskoleämbetet till hävdande av ius docendi (1989).

79. ius docendi ärendet. Arbetsgruppens skrivelser och promemorior samt motpromemorior av professorerna Hannu T. Klami och Gerhard Radnitzky (1989).

80. Jacob W. F. Sundberg: En liten bok om allmän rättslära till ledning för juridiska linjenämnden i Stockholm med särskild hänsyn till professor Claes Peterson (ius docendi ärendet; Det stora yttrandet) (1989).

81. Jacob W. F. Sundberg: Årsrapport och Instruktion. Tävlingen om det Sporrong Lönnrothska Priset. Islands Högstarätt, Reykjavik, 10–11 juni 1989 (1989).

82. 157 000 pensionssparare v. Sverige. Europakommissionens avgörande den 14 december 1988 och den 6 maj 1989 i engångsskattemålet (1989).

83. ius docendi ärendet. Inlaga till regeringen av professor Jacob W. F. Sundberg (1990).

84. Stadgar för tävlingen Sporrong-Lönnroth, givna den 30 mars 1990 (1990).

85. Jacob W. F. Sundberg: Årsrapport och instruktion. Tävlingen om det Sporrong Lönnrothska priset. Danmarks Højesteret, Köpenhamn, 9–10 juni 1990 (1990).

86. Jacob W. F. Sundberg: Rättsprövning. ius docendi ärendet inför Regeringsrätten. Inlaga (1990).

87. Jacob W.F. Sundberg : The Sporrong Lönnroth Moot Court Competition. Annual Report 1990 and Instruction. Supreme Court of Denmark, Copenhagen, June 9-10, 1990 (1990)

88. Jacob W. F. Sundberg: Human Rights in Sweden. The Annual Report 1988 (1991).

89. Jacob W. F. Sundberg: Årsrapport och instruktion. Tävlingen om det Sporrong Lönnrothska priset. Högsta Domstolen och Högsta Förvaltningsdomstolen, Helsingfors, 8–9 juni 1991 (1991).

90. Institutet för Offentlig och Internationell Rätt redovisar tio års verksamhet kring Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna (1991) (folder)

92. Jacob W. F. Sundberg: ”Det är för UHÄ väl känt”. Slutuppgörelse med ius docendi ärendet. (1992).

93. Jacob W. F. Sundberg: Ur Juridiska fakultetens liv (1992).

94. Jacob W. F. Sundberg: Årsrapport och instruktion. Tävlingen om det Sporrong Lönnrothska priset 1992. Wrangelska Palatset, Riddarholmen i Stockholm, 6–7 juni 1992 (1992)

95. [Jacob W.F.]Sundberg & [Fredrik G.E.]Sundberg: Lagen och Europakonventionen (1992).

96. Jacob W. F. Sundberg: Tystnadsspiralen. Ett bidrag till den juridiska massmediaforskningen. (1993).

97. Jacob W. F. Sundberg: Årsrapport och instruktion. Tävlingen om det Sporrong Lönnrothska Priset i Norges Høyesterett. Oslo den 12–13 juni 1993 (1993).

98. Jacob W. F. Sundberg: Om doktrinen. Avskedsföreläsning 29.9 1993 (1994).

99. Institutet för offentlig och internationell rätt redovisar ius docendi litteraturen (1994) (folder)

100. J. Sundberg, red: Jubileumsantologin Sporrong Lönnroth. Ett tioårsperspektiv på tävlingen om det Sporrong Lönnrothska Priset. (1994).

101. Det isländska domstolsväsendet. (1994).

102. Jacob W. F. Sundberg: Årsrapport och Instruktion. Tävlingen om det Sporrong Lönnrothska Priset X. Jubileumssessionen i Reykjavik 11–12 juni 1994 (1994).

103. Jacob W. F. Sundberg: ‘Resan utan mål’. En hyllning till Anders Agell. (1994).

104. Domstolene og retsplejen i Danmark. En kort introduktion til domstolenes organisation og arbejdsform. I samarbejde med Juridisk Institut, Århus Universitet (1995).

105. Human Rights in Sweden. A Guide to Swedish Law and a Check-list (1995) (folder)

106. Jacob W. F. Sundberg: ‘The Trip to Nowhere’. Family Policy in the Swedish Welfare State Analyzed by Means of the Comparative Law Method Immanent in the European Convention on Human Rights. (1995)

107. Jacob W. F. Sundberg: Årsrapport och Instruktion: Tävlingen om det Sporrong Lönnrothska Priset XI i Köpenhamn 17–18 juni 1995 (1995).

108. Jacob W. F. Sundberg: Om fackordförandens lönesättning. Skall facket sätta lönen för icke fackföreningsanslutna – för att de inte är med i facket? En JO-anmälan (1996).

109. International Commission of Inquiry Into the 1932–33 Famine in Ukraine. The Final Report (1996) (tillsammans med Juristförlaget).

110. Jacob W. F. Sundberg: Årsrapport. Tävlingen om det Sporrong Lönnrothska Priset XII i Helsingfors 8–9 juni 1996 (1996).

111. Jacob W. F. Sundberg: Domare med mission. Europakonventionen och Tävlingen om det Sporrong Lönnrothska Priset. (Omtryck) (1996).

112. Jacob W. F. Sundberg: Om Moot Court Competitions (1996).

113. Jacob W. F. Sundberg: Timråkratins spökerier. Holm vs Sverige i referat och perspektiv (1996).

114. Christina Steen-Sundberg: Anonyma vittnen. Kostovski och Doorson i referat och perspektiv.

115. Jacob W. F. Sundberg: Europakonventionen och de svenska juristerna. Tal 15.5.1997 vid Club Plachts vårfest för Sporrong Lönnroth.

116. Jacob W. F. Sundberg: Årsrapport och instruktion. Tävlingen om det Sporrong Lönnrothska Priset XIII. Wrangelska Palatset, Riddarholmen, Stockholm den 14–15 juni 1997.

117. Jacob W. F. Sundberg: Om chikan (1998)

118. Jacob W. F. Sundberg: Sporrong Lönnroth. Konspirationer, kriser och katastrofer. Programledningens tal 6.3.1998 (1998)

119. Per Omtvedt og Trond Dolva: Rett og rettspleie i Norge. Orientering over domstolenes oppbygging og arbeidsform (1988)

120. Jacob W. F. Sundberg: Årsrapport och instruktion. Tävlingen om det Sporrong Lönnrothska Priset XIV. Norges Høyesterett, Oslo 13–14 juni 1998 (1998)

121. Jacob W.F. Sundberg : Basunen Sporrong-Lönnroth. Tal 27.2.1999 vid Advokatklubbarnas Råds fest på Sjöofficersmässen (1999)

122. Jacob W.F. Sundberg : Om lagprövning, lagstiftarens syfte, och proportionalitet. Tal 25.5.1999 vid Club Örnfots fest för Sporrong Lönnroth XV; i bearbetat skick jämte notapparat (1999)

123. Domstolene og Retsplejen i Island. En kort introduktion til domstolenes organisation og arbejdsform (1999) [Den provisoriska utgåvan i juni 1999 är felnumrerad såsom 122]

Tillägg 8.8.2001

124. Jacob W.F. Sundberg: High Tax Imperialism. 2nd edition, with an Introductory Position Paper (1999)

125. Årsrapport. Tävlingen om det Sporrong Lönnrothska Priset XV. Reykjavik 13-14 juni 1999. (1999)

126. Ragnar Tómas Árnason, Den nordiska processkonkurrensen på Island. (Översättning från isländska originalet i Úlfljótur 1999 s 109-118) (1999)

127. Jacob W.F. Sundberg: Årsrapport och Instruktion. Tävlingen om det Sporrong Lönnrothska Priset XVI. Köpenhamn 17-18 juni 2000. (2000)

128. Jacob W.F. Sundberg, red,. Antologin Kalmarunionen [utg. tillsammans med MonitorFörlaget, Kulturhistorisk serie nr 44] (2002)

129. Jacob W.F. Sundberg: Harakiri. En vitbok om övningen Sporrong Lönnroth och Club Palme Dahlmans sorgliga hädanfärd, grundad på Justitieombudsmannens akt dnr 2585-2000. (2001)

130. Stephanie Packalén och Mats Welin: En kort introduktion till det finska domstolsväsendet. (2001)

131. Jacob W.F. Sundberg: Processen i Strasbourg med särskild hänsyn till respekten för familjelivet (2001)

132. Jacob W.F. Sundberg : Årsrapport och Instruktion. Tävlingen om det Sporrong Lönnrothska Priset XVII. Helsingfors 9-10 juni 2001. Med ett förord av justitierådet Gustav Bygglin. (2001)

133. Jacob W.F. Sundberg : Sverige mot Österrike och vice versa. Några synpunkter om de mänskliga rättigheterna. (2002)

134. Jacob W.F. Sundberg : Årsrapport. Tävlingen om det Sporrong Lönnrothska Priset XVIII. Wrangelska Palatset, Stockholm 8-9 juni 2002. (2002)

135. Jacob W.F. Sundberg : Om xenofili och xenofobi och risken för fnatt. En vitbok grundad på JO:s akt 2585-2000. (2002)

136.Jacob W.F. Sundberg : Årsrapport och Återblick. Tävlingen om det Sporrong Lönnrothska Priset XIX. Norges Høyesterett 14-15 juni 2003. (2003)

137. Jacob W.F. Sundberg, red,. Antologin Kalmarunionen – Addendum. (2003)

138. Jacob W.F. Sundberg: Från Ekelöf till Europa. (Utgiven tillsammans med Hägglunds förlag 2004).

139. Jacob W.F. Sundberg: Det Sporrong Lönnrothska Priset. Årsrapport från övningen i Reykjavik 12-13 juni 2004

139 A. Jacob W.F. Sundberg: Epilog

139 B. Jacob W.F. Sundberg: “The Rule of Law”. Om 180-gradersgiren i svensk juridik under trycket av Europakonventionen.

140. Jacob W.F. Sundberg: Mandarinprincipen. En upplysningsskrift med ett förord av professor emeritus Jacob W.F. Sundberg (2004)

141. Jacob W.F. Sundberg: Inlägg på Nordiska Juristmötet [sessionen ägnad ämnet “Terrorbekæmpelse og menneske-rettigheder – hvordan sikres den enkeltes beskyttelse”] (2005)

142. Jacob W.F. Sundberg: Den plågade rättshistorien. Betraktelser kring en jubileumsbok [utvidgat separatum ur 18 Juridisk Tidskrift 89-108 (2005-2006)] (2005)

143. Jacob W.F. Sundberg: Det Sporrong Lönnrothska Priset XXI. Årsrapport. Rättegångstävlingen i København 12-13 juni 2005.

144. Jan Södergren : Om händelseförloppet och annat smått och gott. Bankett-talet [12.6.2005]