Lagen och Europakonventionen
Fredrik G.E. Sundberg och Jacob W.F. Sundberg

För innehållsförteckning klicka här (pdf)

Jur. kand. Fredrik G.E. Sundberg, född 1955, var vid författandet Legal Officer vid Europeiska Kommissionens Sekretariat i Strasbourg. Efter en fransk skolgång, reservofficerstjänstgöring i svenska flottan, och jur. kand. examen vid Stockholms universitet 1981, studerade han vid New York University Law School och blev Master of Comparative Law. Efter förkortad tingsnotarietid vid Södra Roslag vann han anställning vid Europeiska Domstolens kansli 1984 och arbetade där intill dess han 1991 övergick till Europeiska Kommissionens Sekretariat där han förblev verksam intill dess han 1993 övergick till att betjäna Europarådets Ministerkommitté.

Hans skrifter har publicerats i både Europa och Amerika och har avhandlat neutralitetsrättsliga frågor, avregleringen inom luftfarten samt problem förknippade med Europakonventionen. Den inblick i europeisk och amerikansk problematik som bakgrunden och språkkunskaperna givit honom har han i denna volym dragit fördel av när han sökt att i ett komparativt och historiskt perspektiv reda ut lagbegreppet i den europeiska rättsutvecklingen och särskilt hur det hanteras i Europakonventionens praxis.

Professor Jacob W.F. Sundberg, född 1927, var intill sin emeritering 1993, professor i allmän rättslära vid Stockholms universitet och är vetenskaplig föreståndare vid Institutet för offentlig och internationell rätt i Stockholm (IOIR). Hans far, professor Halvar G.F. Sundberg, utgav den första kommentaren på svenska till Europakonventionen 1957; själv började han på allvar intressera sig för Konventionen efter Halvar Sundbergs frånfälle 1973. Mot slutet av 1970-talet inledde prof. Sundberg en undervisningsverksamhet om Konventionen, som fr.o.m. 1980 skedde i form av specialkurser i Europaprocess vid Stockholms universitet. Prof. Sundberg har sedan dess genom en energisk publikationsverksamhet i hög grad bidragit till den breda medvetenhet om Europakonventionen som visade sig i Sverige på 1980-talet, bl.a. genom utgivandet av konventionstexten i en fickupplaga 1983 som spreds i massupplaga över landet. Den första universitetskursen om Europakonventionen, som sålunda tillkom under hans ledning 1980, utvidgades sedan 1984 genom en universitetskurs i praktisk Europaprocess, känd som tävlingen om det Sporrong Lönnrothska Priset och som fortsatte i tjugu års tid (se IOIRs skriftserie, www.ioir.se). Prof. Sundbergs skrifter om Europakonventionen omfattar böcker och artiklar i svenska och utländska serier och tidskrifter. Hans mest omfattande och ambitiösa projekt på området var serien Human Rights in Sweden. The Annual Reports (5 volymer 1982-1988; en sjätte volym i form av en Special Report tillfördes 1998 med titeln High Tax Imperialism), Årsrapporternas uppgift var att inom ramen för prof. Sundbergs uppdrag som Nationell Korrespondent till Europarådets Direktorat för mänskliga rättigheter redovisa bl.a. de svenska domstolsmål vari Europakonventionen åberopades. Hans verksamhet har renderat honom guldmedalj i danska Folketinget och inval i amerikanska vetenskapsakademin.Home