Home

Bibliografi

Skrifter utgivna av Institutet för offentlig och internationell rätt

International Commission of Inquiry Into the 1932–33 Famine in Ukraine

Ur Juridiska fakulteten i Stockholm: Verksamheten läsåret 1989/90, s. 68-69

Allmän rättslära

Professor Jacob Sundberg har under läsåret 1988/89 bedrivit forskning huvudsakligen inom följande områden:

Allmän rättslära: Sverige och högskattesamhället i ett rättighetsperspektiv, juridik och massmedia samt mänskliga rättigheter.

Internationell straffrätt: Allmänna principer med särskild hänsyn till folkmord, lagvalsfrågor i samband med terrorism.

Lufträtt: EG:s inverkan på lufträttens utveckling.

Folkrätt: Mänskliga rättigheter och den ekonomiska världsordningen, rättsliga aspekter på väpnade konflikter.

Professor Sundberg är vetenskaplig föreståndare vid Institutet för Offentlig och Internationell Rätt samt ordförande i Föreningen för Europaprocess. Han innehar tjänst som docent i lufträtt och annan transporträtt vid Åbo Akademi. Professor Sundberg är ledamot av IL.A. och The Committee on the Enforcement of Human Rights Law, Finska Vetenskapssocieteten, Kungl Örlogsmannasällskapet och The Royal Aeronautical Society (London) samt styrelseledamot i den svenska avdelningen av LL.A. Han är vidare Advisory Board Member för två tidskrifter: "Air Law" (Utrecht, Holland) och Terrorism - An International Journal (New York). Professor Sundberg är President of the International Commission of Inquiry into the Famine of Ukraine. Kommissionen avlämnade sin slutrapport till FN:s Under Secretary General of Human Rights i Genève samt till Europarådets parlamentariska församlings president i maj 1990.

Övriga uppdrag

Under läsåret har professor Sundberg på nytt genomfört kursen i Praktisk Europaprocess i form av en tävlan i fingerad rättegång inom området för de mänskliga rättigheterna. I tävlingen kämpade 80 juris studerande om en prissumma på 15.000 kr. De tävlande representerade advokatklubbar från universiteten i Stockholm, Uppsala, Lund, Köpenhamn, Århus, Oslo, Bergen, Helsingfors och Reykjavik. Finalomgången hölls vid Köpenhamns Hjesteret inför bl a de nordiska ledamöterna av den Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, ledamoten av Iran-U.S. Claims Tribunal, professor Bengt Broms samt ledamöter ur de nordiska ländernas högsta domstolar. Reportage utkommer i Institutets skriftserie, nr 85.

Publikationer

I den av Institutet för offentlig och internationell rätt utgivna skriftserien:

Nr 81 Årsrapport och instruktion. Tävlingen om det Sporrong Lönnrothska priset 1989

Nr 82 157 000 pensionssparare v. Sverige. Europakommissionens avgörande den 14 december 1988 och den 6 maj 1989 i engångsskattemålet

Nr 83 ius docendi ärendet. Inlaga till regeringen.

Nr 84 Stadgar för tävlingen Sporrong Lönnroth

Övrigt

Om rätt, rättskällor och rättstillämpning - Ett textpaket med stödundervisning till Stig Strömholms lärobok i allmän rättslära sammanställt av professor Jacob Sundberg. Juristförlaget, Stockholm.

The Law of Nature, the Uppsala School and the ius docendi Affair, publice- rad i Vera Lex V.IX nr 1.

The ius docendi Affair in Sweden Part II: International and Swedish Reactions publicerad i Vera Lex V.IX nr 2


top of page