Sporrong


Home


Anmärkningar till litteraturhänvisningarna

Det svenska kulturklimatet har alltsedan 1960-talets början präglats av en mer eller mindre medveten tabubeläggning av vissa temata. Fenomenet har varit relativt öppet redovisat i massmedia, vars politisering på 1970-talet blev ett allmänt erkänt faktum, och som i skydd av denna politisering kunde utesluta från omnämnande varje förhållande som störde möjligheterna till framgång för den sak som omfattades. Förhållandet kom emellertid att också påverka den juridiska diskussionen i Sverige i det att alltför många lät sin hållning bestämmas av vad de uppfattade såsom tidsenligt, vilket normalt allenast var en spegling av hur saken hanterades i massmedia.

Grunden för denna avsaknad av självständighet stod emellertid också att finna i den hägerströmianska Uppsalaskolan med dess omdefiniering av juristrollen till att vara teknisk konsult åt dagens politiska makthavare - “där makten finns, där finns juristerna” (Stig Strömholm, 29 Nordiska Juristmötet (1981) - i följd varav tanken på en självständig juridisk doktrin bleknade. Under dessa förhållanden har det ansetts angeläget att på denna hemsida ge en uppfattning om vilken juridisk litteratur som det faktiskt funnits, tillkommen genom Institutet för offentlig och internationell rätt och dess vetenskaplige föreståndare, trots den ögonskenliga bristen på diskussion, recension och omnämnande. Så har skett genom att arbetena i skriftserien och bibliografin på efterföljande sidor samlats i särskilda specialbibliotek. Att därmed omfattningen av den svenska förträngningen och tabu-beläggningen i någon mån också dokumenterats har icke sett som någon nackdel.

Följande specialbibliotek har inrättats :

  1. bibliotek Högskattesamhället
  2. bibliotek Juridisk massmediaforskning
  3. bibliotek Rättsteori
  4. bibliotek Europakonventionen
  5. bibliotek Sporrong Lönnroth
  6. bibliotek Akademisk juridik

1. Bibliotek Högskattesamhället

Anm. Litteraturen på detta fält torde ha förträngts närmast därför att man på ledande politiskt håll identifierat högskattesamhället som inkarnationen av “alla socialdemokratiska idéer om hur rättvisa skipas” (Kjell-Olof Feldt, Alla dessa dagar s 395). Kritik av högskattesamhället som system har därmed fått ett drag av blasfemi, och inom den skatterättsliga juridiska doktrinen, men icke blott där, har man konsekvent vaktat sig för att redovisa eller ens omnämna förhandenvaron av sådan kritik, även om den begränsat sig till analyser av högskattesamhället just som juridiskt system.

Institutets skriftserie

IOIR nr 34 : Jacob W.F. Sundberg : Teleologisk metod och fair play. Inauguralföreläsning i allmän rättslära den 11 september 1970 (1970)

IOIR nr 39 : Jacob W.F. Sundberg : Högskattesamhället – en betraktelse. Halvsekelföreläsning den 30 november 1977 (1977)

IOIR nr 49 Jacob W.F. Sundberg : Högskattesamhället – en förnyad betraktelse (1982)

IOIR nr 51 : Jacob Sundberg : High Tax Imperialism (1981)

IOIR nr 74 : Jacob W.F. Sundberg : Political Crime, Persecution, and Swedish High Tax Society (1988)

IOIR nr 82 : 157.000 pensionssparare vs Sverige. Europakommissionens avgörande den 14 december 1988 och den 6 maj 1989 i engångsskattemålet (1989)

Tillägg 8.8.2001

124. Jacob W.F. Sundberg: High Tax Imperialism. 2nd edition, with an Introductory Position Paper (1999)

Vetenskaplige föreståndarens bibliografi

”Skattesamhällets (å)verkan”, Sydsvenska Dagbladet 3.4.1976 (Aktuella frågor)

”Makt och ansvar i högskattesamhället”, Svenskt Rättsforum nr 15 s 32-35

”High Tax Society. A Pilot Study from Sweden”, Interrnational and Comparative Law Quarterly 1980 s 452-472

”Die Hochsteuergesellschaft. Eine Pilotstudie über Schweden”, 29 Wirtschaftspolitische Chronik 125-152 (1980)

”Högt skattad”, Svenskt Rättsforum nr 22 s 28-29, 31-33

[Högskattesamhället – en förnyad betraktelse, IOIR nr 49]

[Rec. av] Sven-Olof Lodin, ”Högskattesamhället”, SvJT 1983 s 234-238; ”Ett bemötande”, SvJT 1983 s 304-309

”Das Al-Capone-Syndrom der schwedischen Hochsteuergesellschaft”, i Gabriel, Radnitzky & Schopper, Die i-Waffen. Information im Kräftespiel der Politik, (Herbig) München & Berlin 1982, s 241-253

”Die schwedische Hochsteuergesellschaft – eine Herausforderung an den Rechtsstaat”, i Bossle & Radnitzky, Die Selbstgefährdung der offenen Gesellschaft, (Verlag Naumann) Würzburg 1982, s 173-210

”Det kallas 'skatt'. Ett bidrag till utvecklingen av en skatterättens allmänna del”, i Skrifter tillägnade Gustaf Petrén, IOIR nr 57, s 219-247

”Om skatter och missbruk”, Svensk linje 1-2/84

”Om totalitär rättsuppfattning. Huxley, Orwell och högskattesamhället”, SvJT 1984 s 97-110

”Högskattesamhälle och de mänskliga rättigheterna”, SAF-tidningen 1985 nr 37

”Om totalitär rättsuppfattning. Huxley, Orwell och högskattesamhället” i Hvordan trues freden? Med bidrag av Jens A. Christophersen m.fl., Oslo 1985, s 77-101

”Om beskattningens filosofi”, 3 Juridisk Tidskrift 537-553 (1991)

”Revenue-only Taxes vs. Multipurpose Taxes : Philosophy and Implementation in Swedish High Tax Society”, i Gerard Radnitzky & Hardy Bouillon, eds., Government : Servant or Master?, 30 Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities 233-253

”Engångsskattemålet – Hade det någon verkan?” Nordisk Försäkrings Tidskrift 1995 s 135-144

”Svensk skattedom med finländska konsekvenser”, Advokaten 97/3 s 19

Tillägg 8.8.2001

“High Tax Imperialism. Historien bakom en nyutgåva”, 11 Juridisk Tidskrift 1005-1013 (2000)

2. Bibliotek Juridisk massmediaforskning

Anm. Förträngningen på detta fält har varit en enkel konsekvens av politiseringen av svenska massmedia, sammanställt med den enkla sanningen att massmedia kanske inte kan bestämma vad vi skall tänka, men förvisso kan bestämma vad vi skall tänka på, och därmed via förträngning och tabubeläggning också vad vi icke skall tänka på.

Institutets skriftserie

IOIR nr 33 : Fredrik Sterzel : God publicistisk sed (1970)

IOIR nr 55 : Om massmedias rättssyn. Studier och förhandlingar utgivna av Institutet för offentlig och internationell rätt (1984)

IOIR nr 56 : Jacob W.F. Sundberg : Den nya stilen. Om tabubeläggning och tystnadsspiral (1984)

IOIR nr 69 : Jacob W.F. Sundberg : Om sibs och tabun och s.k. opinionsbildning. Ett bidrag till den juridiska massmediaforskningen (1987)

IOIR nr 96 : Jacob W.F. Sundberg : Tystnadsspiralen. Ett bidrag till den juridiska massmediaforskningen (1993)

Vetenskaplige föreståndarens bibliografi

“Som i en spegel” [ang. Christian Herrendoerfers TV-film “Wo das Glück verordnet wird”], Sydsvenska Dagbladet 21.8.1981

”Om Yrsa Stenius tabun”, Hufvudstadsbladet 9.12.1983

”Stenius och icke-temat”, Hufvudstadsbladet 26.1.1984

”Tabubelagd rättsteori”, Hufvudstadsbladet 29.5.1984

”The Media and the Formation of Law”, i Rolf Dietrich Herzberg, hrsgb, Festschrift für Dietrich Oehler zum 70. Geburtstag, (Carl Heymann) Köln, Berlin etc. 1985, s 447-469

”Finns det skäl att intervenera i Luxemburg?” Hufvudstadsbladet 26.2.1996 (Under strecket)

”Om citatskartellen – reflexioner kring en avhandling som började i allmän rättslära”, 8 Juridisk Tidskrift 1087-1109 (1997)

3. Bibliotek Rättsteori

Anm. Förträngningen på detta område torde sammanhänga med ett fall av akademisk rivalitet med betydande spridningseffekt. Professorerna Stig Strömholm och Jacob W.F. Sundberg kom 1970-talet var för sig fram till en analys av rättssystemet, som innefattade att dess karakteristikon var vissa tekniska institutionella drag. Strömholm kallade dem 'isoleringseffekten' och Sundberg för 'den dubbla institutionaliseringen'. I båda fallen blev problemet rättstillämpning centralt. En följd av denna analys blev att även drag i den socialdemokratiska regimen kunde falla offer för analyserna med konsekvensen att dragen föll utanför vad som tillhörde ett rättssamhälle. Strömholm tvekade inför denna konsekvens och drog sig undan, under det att Sundberg fortsatte på spåret. Därtill kom att konsekvensen visade sig vara inbyggd i det rättsprövningssystem som skapats genom Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. I det akademiska kulturklimatet i Sverige – präglat av den hägerströmianska juristrollen – fick detta till följd, att man på den strömholmska sidan var djupt ointresserad av vad som kunde yppas vid spårets fullföljande. Detta ointresse, inklusive dess realpolitiska underlag, har på 1980- och 1990-talen blivit dominerande i svensk juridisk debatt.

Institutets skriftserie

IOIR nr 34 : Jacob W.F. Sundberg : Teleologisk metod och fair play. Inauguralföreläsning i allmän rättslära den 11 september 1970 (1970)

IOIR nr 41 : Jacob W.F. Sundberg : fr. Eddan t. Ekelöf. Repetitorium om rättskällor i Norden (1978). 2 oförändr. uppl. med nytt förord 1990.

IOIR nr 43 : Jacob W.F. Sundberg : Arvet från Timurtasch (1979)

IOIR nr 46 : Jacob W.F. Sundberg : Om marxistisk juridik (1981)

IOIR nr 54 : Fredrik Schultz : Om lagrådet som rättssäkerhetsgaranti (1984)

IOIR nr 98 : Jacob W.F. Sundberg : Om doktrinen. Avskedsföreläsning 29.9.1993 (1993)

Vetenskaplige föreståndarens bibliografi

”A Uniform Interpretation of Uniform Law”, 10 Scandinavian Studies in Law 219-238 (1966)

[Anm. av] Tore Sigeman, Lönefordran – Studier över löneskydd och kvittningsregler, SvJT 1968 s 226-237

”Technical or Judicial Methods to Fight Aviation Accidents? The Experience of the Air Force's Disfunction Reporting System”, i Festskrift till Ivar Agge, Stockholm 1969, s 324-336

”Land skall med lag byggas. Några reflektioner kring det nordiska samarbetet”, TfR 1970 s 143-165

”Les infractions routičres des étrangers en Sučde” [tillsammans med Christina Steen-Sundberg], Revue internationale de droit pénal 1971 s 257-274

”Läsa lag i Norden”, TfR 1971 s 145-150

[Rec. av] Ernst Andersen, Trœk af Juraens udvikling. I. SvJT 1971 s 47-49

”Den diplomatiska konferensen”, i Festskrift till Per Olof Ekelöf, s 724-745 (1972)

”The Wisdom of Treaty Making. A Glance at the Machinery behind the Production of Law Making Treaties and A Case Study of the Hague Hijacking Conference of 1970”, 16 Scandinavian Studies in Law 285-306 (1972)

”Lagen på gärningsorten – Några reflexioner kring allmänna rättsläran i brottsbalken 2:2 2 st”, SvJT 1973 s 361-378

”'Den ryska klockan' – Om krigsfångar och deras straffrättsliga ansvar i ljuset av de finska räfsterna och de sovjetiska dissenserna i Nürnberg”, Tidskrift i Sjöväsendet 1973 s 69-96

”Tre kapare och deras bidrag till den allmänna rättsläran”, TfR 1973 s 395-427

[Bemötande, Roland Machnow, ”Kaparna och den allmänna rättsläran”, TfR 1974 s 290-297]

”Socialism and Family”, i Contributions to Soviet and East European Research 2 (1974):1 s 25-40 [utg. av Research Center for Soviet and East European Studies, Uppsala University]

”Recent Changes in Swedish Family Law – Experiment Repeated”, 23 American Journal of Comparative Law 34-49 (1975)

”Rättskällorna på 1900-talet”, i Bertil Belfrage & Leif Stille, red., Filosofi och rättsvetenskap, Doxa, Lund 1975, s 171-210

[Rec. av] Ernst Andersen, Trœk af Juraens udvikling. II, SvJT 1975 s 111-114

[Rec. av] Aleksander Pecxzenik, Juridikens metodproblem, Stockholm 1974, SvJT 1975 s 535-540

”Recent Changes in Swedish Family Law : Experiment Repeated”, i Harry D. Krause, Family Law. Cases and Materials (American Casebook Series, West), 1976, s 807-811

”Rättskällorna på 1970-talet”, i Svensk rätt i omvandling. Studier tillägnade Hilding Eek, Seve Ljungman, Folke Schmidt, Stockholm 1976, s 495-518

”Legum leges”, SvJT 1977 s 116-134

”Arvet från Timurtasch”, Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul: Meddelanden 4/1979 s 79-98

”Från Eddan till Ekelöf”, Svenskt Rättsforum nr 11/12 s 42-45

Agges huvudpunkter av den allmänna rättsläran, 3 uppl. reviderad av Jacob Sundberg (1980)

”Customary Law in Sweden and the Lapp Minority”, Netherlands International Law Review 1981 s 263-283

”Om prejudikatens betydelse på förvaltningens område”, Förvaltningsrättslig Tidskrift 1982 s 50-67

”Teori och terrorism”, i Lov og frihet – Festskrift til Johs. Andenœs, Oslo 1982, s 325-343

Haegerstroem and Finland's Struggle for Law, (Rothman) Littleton 1983

[Rec. av] Silvana Castignone, ”Hägerström e il dispotismo”, Materiali per una storia della cultura giuridica vol. XVIV s 277-283 (1984)

[Rec. av] Stig Strömholm, ”Borgtlömd rättskamp”, Svenska Dagbladet 22.2.1984 s 8

[Rec. av] Hannu Tapani Klami, ”Realister och rättskämpar. Jurister och rättsfilosofi i Sverige och Finland”, TfR 1984 s 65-88

”Lidommeriets genialitet”, SAF-tidnbingen 1983:12

”Om lagars stil och tolkning med särskild hänsyn till lidbommerimotiv”, i Festskrift till Hans Thornstedt, 1983, s 661-678

”Scandinavian Unrealism”, Rechtstheorie Bd 20 (1986), Beiheft 9, s 307-321

[Rec. av] Silvana Castignone, ”A proposito dell'irrealismo scandinavo”, Materiali per una storia della cultura giuridica vol. XIV s 471-473 (1984)

”L'irrealismo scandinavo”, Materiali per una storia della cultura giuridica vol. XIV s 171-189 (1984)

”Skandinavisk orealism”, i Studiematerial i allmän rättslära, 4 uppl., Stockholm 1984 s 150-169

”Om totalitär rättsuppfattning. Huxley, Orwell och högskattesamhället”, SvJT 1984 s 97-110

”On Marxism as a Legal Practice”, 65 Washington University Law Quarterly 823-838 (1987)

”Komparativ rätt och den Svenska modellen”, JFFT 1997 s 278-302

”Uppsalaskolan och den nationella inkapslingen”, JFFT 1999 s 170-180

Tillägg 8.8.2001

“Lappkodicillen av 1751. Några folkrättsliga synpunkter på dess öden intill Novembertraktaten, Dieut 1998 nr 3, s 35-52

Den ukrainska hungersnöden. Historien om en utredning, 11 Juridisk Tidskrift 239-248 (1999)

Comparative Law and the Swedish Model, 39 Scandinavian Studies in Law 367-386 (2000)

“Les tentatives de répression législative du racisme et la liberté d’expression en Sučde”, 12 Revue trimestrielle des droits de l’homme 441-468 (2001)

“Rättsteorin och Europakonventionen”, Afmælisriot Sigurđar Líndal (2001)

4. Bibliotek Europakonventionen

Anm. I ett land som Sverige som i årtionden dominerats av läran att “det finns inga rättigheter” (Uppsalaskolan) blev Europakonventionens uppdykande med ett effektivt rättighetssystem en oerhört traumatisk upplevelse, och man försökte traditionen trogen att i det längsta förneka Konventionens relevans över huvud taget. Att förtiga och förtränga litteraturen rörande Europakonventionen var blott en konsekvens av den hållningen. Konventionsjuridikens svenska genombrott åstadkoms icke ovanifrån -–genom statsmakterna och byråkratin – utan underifrån : genom den genomslagskraft som blotta termen mänskliga rättigheter visade sig ha hos gemene man. Genom utvecklandet av vad som kallats 'mandarinprincipen' försökte skribenterna, som representerade den höga svenska juridiska byråkratin, undvika omnämnande av all litteratur som icke speglade 'uppifrån-perspektivet' och bortse från fenomenets realistiska folkliga förankring. Mandarinprincipen har sedan via den hägerströmianska juristrollen haft stor spridningseffekt : den litteratur som här nedan redovisas har sällan förmått att genomtränga den resta muren.

Institutets skriftserie

IOIR nr 29 : Gustaf Petrén & Halvar G.F. Sundberg : Sveriges grundlagar med tillhörande författningar [inkl. Europakonventionen] med förklaringar. 9:e upplagan av Robert Malmgren, Sveriges grundlagar. (1966, 2 tryckningen 1967. 10 uppl. 1968, 2 tryckningen 1969. 11 uppl. 1971. [12. uppl. , se IOIR nr 44]

IOIR nr 38 : Brita Sundberg-Weitman : Nondiskriminering i EEC (1973)

IOIR nr 47 : Jacob W.F. Sundberg, Bertil Malmlöf, Mikael Mellqvist & Fredrik Sundberg : Studier kring Europakonventionen (1982)

IOIR nr 50 Jacob Sundberg, red. : Lagar, rättigheter och Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Förhandlingar vid Colloquium i Svea hovrätts plenisal den 29 mars 1983, anordnat av Institutet för offentlig och internationell rätt (1984)

IOIR nr 52 : Skyddet för mänskliga rättigheter i Europa (1983)

IOIR nr 53 : Den Europeiska Konventionen om de mänskliga rättigheterna. Översättning av konventions- och protokollstexterna, granskad inom Institutet för offentlig och internationell rätt (1983). 2 uppl. 1995. 3 uppl. 1997.

IOIR nr 58 : Viktigare tilldragelser på området för mänskliga rättigheter i Sverige. Årsrapport för 1983 avgiven av Institutet för offentlig och internationell rätt (1984)

IOIR nr 60 : Jacob W.F. Sundberg : Human Rights in Sweden. The Annual Reports 1982-1984 from the National Correspondent for Sweden to the Documentation Center for Human Rights at the Directorate for Human Rights, Council of Europe (1986)

IOIR nr 62 : Viktigare tilldragelser på området för mänskliga rättigheter i Sverige. Årsrapport för 1984 avgiven av Instituet för offentlig och internationell rätt (1985)

IOIR nr 63 : Jacob Sundberg, red. : Sporrong-Lönnroth. En handbok. (1985)

[Rec.] Björn von der Esch, ”Inte bara för jurister”, Svenska Dagbladet 25.4.1986 s 14

IOIR nr 67 : Jacob W.F. Sundberg : Human Rights in Sweden. The Annual Report 1985. (1987)

IOIR nr 68 : Uskela vs Sverige. Europeiska Kommissionens avgörande om upptagande till sakprövning (Expropriationslagen 2:7) (1986)

IOIR nr 72 : Jacob W.F. Sundberg : Human Rights in Sweden. The Annual Report 1986 (1988)

IOIR nr 73 : Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Nordisk fyrspråkig textutgåva till tjänst för tävlingen om det Sporrong Lönnrothska Priset (1988)

IOIR nr 74 : Jacob W.F. Sundberg : Political Crime, Persecution, and Swedish High Tax Society (1988)

IOIR nr 75 : Europejska Konwencja o ochronie praw i podstawopsych wolnosci czlowieka (1988)

IOIR nr 77 : Jacob W.F. Sundberg : Human Rights in Sweden. The Annual Report 1987 (1989)

IOIR nr 82 : 157.000 pensionssparare vs Sverige. Europakommissionens avgörande den 14 december 1988 och den 6 maj 1989 i engångsskattemålet (1989)

IOIR nr 88 : Jacob W.F. Sundberg : Human Rights in Sweden. The Annual Report 1988 (1991)

IOIR nr 90 : Institutet för Offentlig och Internationell Rätt redovisar tio års verksamhet kring Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna (folder) (1991)

IOIR nr 95 : [Jacob W.F.] Sundberg & [Fredrik G.E.] Sundberg : Lagen och Europakonventionen (1992)

IOIR nr 103 : Jacob W.F. Sundberg : 'Resan utan mål'. En hyllning till Anders Agell (1994)

IOIR nr 105 : Human Rights in Sweden. A Guide to Swedish Law and a Check-list (folder) (1995)

IOIR nr 106 : Jacob W.F. Sundberg : 'The Trip to Nowhere'. Family Policy in the Swedish Welfare State Analyzed by Means of the Comparative Law Method Immanent in the European Convention on Human Rights. (1995)

IOIR nr 113 : Jacob W.F. Sundberg : Timråkratins spökerier. Holm vs Sverige i referat och perspektiv (1996)

IOIR nr 114 : Christina Steen-Sundberg : Anonyma vittnen. Kostovski och Doorson i referat och perspektiv (1997)

IOIR nr 115 : Jacob W.F. Sundberg : Europakonventionen och de svenska juristerna. Tal 15.5.1997 vid Club Plachts vårfest för Sporrong Lönnroth. (1997)

IOIR nr 122 : Jacob W.F. Sundberg : Om lagprövning, lagstiftarens syfte, och proportionalitet. Tal 25.5.1999 vid Club Örnfots fest för Sporrong Lönnroth XV; i bearbetat skick jämte notapparat (1999)

Vetenskaplige föreståndarens bibliografi

”Europakonventionen och Sverige”, Svenskt Rättsforum nr 14 s 26-29

”Lidbom och konventionen”, Svenska Dagbladet 21.10.1980

”Svensk rätt under Europakonventionen”, Svenskt Rättsforum nr 20/21 s 42-43, 46-49, 52

[Rec. av] Hans Danelius, Mänskliga rättigheter, 2 uppl.., Förvaltningsrättslig Tidskrift 1982 s 190-197

”Mänskliga rättigheter och lagens funktion”, Sydsvenska Dagbladet 22.9.1983

”Viktigare tilldragelser på området för mänskliga rättigheter i Sverige. Årsrapport för 1983”, Förvaltningsrättslig Tidskrift 1984 s 45-83

”Viktigare tilldragelser på området för mänskliga rättigheter i Sverige. Årsrapport för 1984 etc.”, Förvaltningsrättslig Tidskrift 1985 s 233-249, 1986 s 14-38

”Human Rights in Sweden. The Breakthrough of an Idea”, 47 Ohio State Law Journal 951-983 (1986)

[Ed.] Laws, Rights and the European Convention on Human Rights (Rothman) Littleton 1986

[Rec. av] Christina Cerna, 81 American Journal of International Law 798-799 (1987)

[Rec. av] Ronald B. Waxman, 6 International Tax & Business Lawyer4 220-224 (1988)

[Rec. i] 9 Human Rights Quarterly 113-114 (1987)

”Om mänskliga rättigheter i Sverige eller en stillsam betraktelse över punkt VII i Helsingforsdekalogen”, SvJT 1986 s 653-694

”Europadomstolen : Sverige sensation”, JUSEK 187:2 s 7

[Ed.] ”Human Rights as Comparative Constiutional Law. Proceedings at the Colloquy November 13, 1986. The University of Akron School of Law” , 20 Akron Law Review 593-693 (1987)

”The Lapp Minority and the European Convention on Human Rights. A Case Study and a Critical Review of the Skattefjäll Judgment of January 29, 1981”, i Om våra rättigheter III. Antologi utgiven av Rättsfonden, Stockholm 1987, s 129-156

”Folkrätt och folkvett”, SvJT 1988 s 401-436

[Ed.] Human Rights as Comparative Constitutional Law. Proceedings at the Symposium, November 13, 1986. The University of Akron School of Law [utökat nytryck med egen paginering}

”Judicial Protection of Human Rights. The National Level. Scandinavian Laws”, i Alma Mater Studiorum Saecularia Nona. International Congress on Procedural Law for the Ninth Centenary of the University of Bologna. Reports. Vol. I s 187-231 (1988)

”Europakonventionens betydelse för svensk juridik”, i Torsten Bjerkén m.fl., Öppna föreläsningar i juridik höstterminen 1988-89, (Juristförlaget) 1989 s 65-88

”La reception des textes et de la jurisprudence des instances européennes en Sučde”, i Mireille Delmas-Marty, éd., Raisonner la raison d'état. Vers une Europe des droits de l'homme (Presses Universitaires de France) 1989 s 357-373

”'Dans un délai raisonnable': Regard sur la procédure suédoise”, Revue trimestrielle des droits de l'homme 1991 s 107-126

”Europakonventionen och straffprocessen i Sverige”, Institutt for Rettsvitenskap, Skriftserie nr 14, Tromsø.

”Judicial Protection of Human Rights at the National Level. Report on the Scandinavian Laws”. I Federico Carpi & Chiara Giovannucci Orlandi, eds., Judicial Protection of Human Rights at the National and International Level. International Congress on Procedural Law for the Ninth Centenary of the University of Bologna (September 22-24, 1988), Vol. I General Reports, (Giuffrč) Milano, s 227-273

”Intent or Effect – A Look at Legislative Intent”, i Présence du droit public et des droits de l'homme. Mélanges offerts ā Jacques Vélu, vol. 2 , (Bruylant) Bruxelles, s 1419-1436

Chapter VIII in Mireille Delmas-Marty, ed., The European Convention for the Protection of Human Rights. International Protection versus National Restriction (Nijhoff) 1992, s 225-239

”The European Convention on Human Rights and Criminal Procedure in Sweden”, i Edward M. Wise, ed., Criminal Science in a Global Society : Essays in Honor of Gerhard O.W. Mueller, (Rothman) Littleton 1994, s 109-138

”Reform Movements in Criminal Procedure and the Protection of Human Rights in Sweden”, 64 Revue internationale de droit pénal 1321-1344 (1993)

”'Within a Reasonable Time' A Look at Swedish Procedure”, i Essays in Honour of Hugo Tiberg, (Juristförlaget) s 591-611 (1996)

”Torgny Gustafsson mot Sverige”, Medborgarrätt 1/1996 s 10-13

”Ett krig om Jenkins öra. En analys av utgången i målet Torgny Gustafsson mot staten”, Medborgarrätt 2/1996 s 10-12

”The European Convention on Human Rights in Swedish Law : Supplementing Remarks to Ulf Bernitz, The Incorporation of the European Convention into Swedish Law – A Half Measure”, 39 German Yearbook of International Law 558-570 (1996)

”The European Convention on Human Rights and the Nordic Countries”, 40 German Yearbook of International Law 181-242

”Karnell och Hardt vs Sverige. Ett genombrott i den svenska historien och ett postludium”, i Festskrift till Gunnar Karnell, Stockholm, s 785-818 (1999)

Tillägg 8.8.2001

“Om rättssamhället i det nya Europa”, Juridiska Föreningens i Finland Tidskrift 2000 s 250-268

“Volte face. Om Europakonventionens historia i Sverige”, Juridiska Föreningens i Finland Tidskrift 2001

“Rättsteorin och Europakonventionen”, Afmælisriot Sigurđar Líndal (2001)

5. Bibliotek Sporrong Lönnroth

Anm. Övningen Sporrong Lönnroth [småningom identisk med kursen i Praktisk Europaprocess vid Stockholms Universitet] har haft som karakteristikon förmågan att genombryta den mur, som den ovannämnda mandarinprincipen skapade för Europakonventionen. Samma skäl som förefunnits för att förhindra omnämnande, recension och diskussion av Europakonventionen i dess 'underifrån-perspektiv' (jfr nr 4 ovan) har gjort sig gällande beträffande övningen Sporrong Lönnroth.

Institutets skriftserie

IOIR nr 59 : Europeisk tävlan i fingerad rättegång inom området för mänskliga rättigheter. Regler för Europatävlingen. Utkast (1985)

IOIR nr 64 : Jacob W.F. Sundberg : Det Sporrong Lönnrothska Priset. Reportage från en tävling med rapport och instruktion (1985)

IOIR nr 66 : Jacob W.F. Sundberg : Rapport från tävlingen om det Sporrong Lönnrothska Priset läsåret 1985-86 med instruktion (1986)

IOIR nr 70 : Klagomål mot Kalmar-Unionen. En antologi ägnad tävlingen om det Sporrong Lönnrothska Priset. Med ett företal av høyesterettsjustitiarius Rolv Ryssdal (1987)

IOIR nr 71 : Jacob W.F. Sundberg : Årsrapport och instruktion. Tävlingen om det Sporrong Lönnrothska Priset. Wrangelska Palatset, Stockholm, den 13-14 juni 1987 (1987)

IOIR nr 76 : Jacob W.F. Sundberg : Årsrapport och instruktion. Tävlingen om det Sporrong-Lönnrothska Priset, Norges Høyesterett, Oslo, den 11-12 juni 1988 (1988)

IOIR nr 81 : Jacob W.F. Sundberg : Årsrapport och Instruktion. Tävlingen om det Sporrong Lönnrothska Priset. Islands Högstarätt, Reykjavik, 10-11 juni 1989 (1989)

IOIR NR 84. Stadgar för tävlingen Sporrong Lönnroth, givna den 30 mars 1990 (1990)

IOIR nr 85 : Jacob W.F. Sundberg : Årsrapport och instruktion. Tävlingen om det Sporrong Lönnrothska Priset. Danmarks Højesteret, Köpenhamn, 9-10 juni 1990 (1990)

IOIR nr 87 : Jacob W.F. Sundberg : The Sporrong Lönnroth Moot Court Competition. Annual Report 1990 and Instruction. Supreme Court of Denmark, Copenhagen, June 9-10, 1990. With a Preface by Dr. Niels Eilschou Holm, Private Secretary to H.M. the Queen (1990)

IOIR nr 89 : Jacob W.F. Sundberg : Årsrapport och instruktion. Tävlingen om det Sporrong Lönnrothska Priset. Högsta Domstolen och Högsta Förvaltnings-domstolen, Helsingfors, 8-9 juni 1991 (1991)

IOIR nr 91 : Jacob W.F. Sundberg : Annual Report 1991 and Instruction. With a Preface by Dr. Antti Suviranta, President of the Supreme Administrative Court of Finland (1991)

IOIR nr 94 : Jacob W.F. Sundberg : Årsrapport och instruktion. Tävlingen om det Sporrong Lönnrothska Priset 1992. Wrangelska Palatset, Riddarholmen i Stockholm, 6-7 juni 1992 (1992)

IOIR nr 97 : Jacob W.F. Sundberg : Årsrapport och instruktion. Tävlingen om det Sporrong Lönnrothska Priset i Norges Høyesterett. Oslo den 12-13 juni 1993 (1993)

IOIR nr 100 : J. Sundberg, red. : Jubileumsantologin Sporrong Lönnroth. Ett tioårsperspektiv på tävlingen om det Sporrong Lönnrothska Priset (1994)

IOIR nr 101 : Det isländska domstolsväsendet (1994)

IOIR nr 102 : Jacob W.F. Sundberg : Årsrapport och Instruktion. Tävlingen om det Sporrong Lönnrothska Priset X. Jubileumssessionen i Reykjavik 11-12 juni 1994 (1994)

IOIR nr 104 : Domstolene og retsplejen i Danmark. En kort introduktion til domstolenes organisation og arbejdsform. I samarbejde med Juridisk Institut, Århus Universitet (1995)

IOIR nr 107 : Jacob W.F. Sundberg : Årsrapport och Instruktion. Tävlingen om det Sporrong Lönnrothska Priset XI i Köpenhamn 17-18 juni 1995 (1995)

IOIR nr 110 : Jacob W.F. Sundberg : Årsrapport. Tävlingen om det Sporrong Lönnrothska Priset XII i Helsingfors 8-9 juni 1996 (1996)

IOIR nr 111 : Jacob W.F. Sundberg : Domare med mission. Europakonventionen och Tävlingen om det Sporrong Lönnrothska Priset (omtryck) (1996)

IOIR nr 112 : Jacob W.F. Sundberg : Om Moot Court Competitions (1996)

IOIR nr 115 : Jacob W.F. Sundberg : Europakonventionen och de svenska juristerna. Tal 15.5.1997 vid Club Plachts vårfest för Sporrong Lönnroth (1997)

IOIR nr 116 : Jacob W.F. Sundberg : Årsrapport och instruktion. Tävlingen om det Sporrong Lönnrothska Priset XIII. Wrangelska Palatset, Riddarholmen, Stockholm den 14-15 juni 1997 (1997)

IOIR nr 118 : Jacob W.F. Sundberg : Sporrong Lönnroth. Konspirationer, kriser och katastrofer. Programledningens tal 6.3.1998 (1998)

IOIR nr 119 : Per Omtvedt & Trond Dolva : Rett og rettspleie i Norge. Orientering over domstolenes oppbygging og arbeidsform (1998)

IOIR nr 120 : Jacob W.F. Sundberg : Årsrapport och instruktion. Tävlingen om det Sporrong Lönnrothska Priset XIV. Norges Høyesterett, Oslo, 13-14 juni 1998 (1998)

IOIR nr 121 : Jacob W.F. Sundberg : Basunen Sporrong Lönnroth. Tal 27.2.1999 vid Advokatklubbarnas Råds fest på Sjöofficersmässen (1999)

IOIR nr 122 : Jacob W.F. Sundberg : Om lagprövning, lagstiftarens syfte, och proportionalitet. Tal 25.5.1999 vid Club Örnfots fest för Sporrong Lönnroth XV; i bearbetat skick jämte notapparat (1999)

IOIR nr 123 : Domstolene og Retsplejen i Island. En kort introduktion til domstolenes organisation og arbejdsform (1999)

125. Årsrapport. Tävlingen om det Sporrong Lönnrothska Priset XV. Reykjavik 13-14 juni 1999. (1999)

126. Ragnar Tķmas Árnason, Den nordiska processkonkurrensen på Island. (Översättning från isländska originalet i Úlfljķtur 1999 s 109-118) (1999)

127. Jacob W.F. Sundberg: Årsrapport och Instruktion. Tävlingen om det Sporrong Lönnrothska Priset XVI. Köpenhamn 17-18 juni 2000. (2000) i Jacob W.F. Sundberg: Harakiri. En vitbok om övningen Sporrong Lönnroth och Club Palme Dahlmans sorgliga hädanfärd, grundad på Justitieombudsmannens akt dnr 2585-2000. (2001)

130. Stephanie Packalén och Mats Welin: En kort introduktion till det finska domstolsväsendet. (2001)

131. Jacob W.F. Sundberg: Processen i Strasbourg med särskild hänsyn till respekten för familjelivet (2001)

Vetenskaplige föreståndarens bibliografi

”An American Idea in a Nordic Setting. The Nordic Human Rights Law Moot Court Competition”, 49 Revue hellénique de droit international 289-299 (Atén) (1996)

”Comparative Law Note. Moot Court : An American Idea in a Nordic Setting”, 19 The Justice System Journal 229-233 (Newark, New Jersey) (1997)

“Training for Europe”, Human rights information bulletin No 52, s 10-11

“Formation pour l’Europe”, Human rights information bulletin No 52, s 10-11

6. Bibliotek Akademisk juridik

Anm. Det har varit en funktion av den hägerströmianska skolans dominans, att den juridiska doktrinen mer eller mindre mangrant övergivit sin tidigare roll som en självständig kraft i samhällslivet och åtnöjts med att vara teknisk konsult åt makthavarna. Det får anses ha varit mänskligt, att man icke gärna velat diskutera vare sig reträtten eller de mänskliga svagheter som må ha föranlett densamma. Ehuru den svenska akademiska juridiken tilldragit sig sensationell uppmärksamhet hemmavid och internationellt på grund av visad svaghet i ett antal akademiska affärer, har den dominerande inställningen varit att försöka förhindra omnämnande, recension och diskussion, framför allt av den litteratur med focus i sådana affärer som redovisas nedan.

Institutets skriftserie

IOIR nr 48 : Mikael Mellqvist : Om juridiska fakultetens remissyttranden (1982)

IOIR nr 78 : ius docendi ärendet. Inlaga till Universitets- och högskoleämbetet till hävdande av ius docendi (1989)

IOIR nr 79 : ius docendi ärendet. Arbetsgruppens skrivelser och promemorior samt motpromemorior av professorerna Hannu T. Klami och Gerard Radnitsky (1989)

IOIR nr 80 : Jacob W.F. Sundberg En liten bok om allmän rättslära till ledning för juridiska linjenämnden i Stockholm med särskild hänsyn till professor Claes Peterson. (Ius docendi ärendet. Det stora yttrandet) (1989)

IOIR nr 83 : ius docendi ärendet. Inlaga till regeringen av professor Jacob W.F. Sundberg (1990)

IOIR nr 86 : Jacob W.F. Sundberg : Rättsprövning. Ius docendi ärendet inför Regeringsrätten. Inlaga (1990)

IOIR nr 92 : Jacob W.F. Sundberg : ”Det är för UHÄ väl känt”. Slutuppgörelse med ius docendi ärendet (1992)

IOIR nr 93 : Jacob W.F. Sundberg : Ur Juridiska fakultetens liv (1992)

IOIR nr 98 : Jacob W.F. Sundberg : Om doktrinen. Avskedsföreläsning 29.9.1993 (1994)

IOIR nr 99 : Institutet för offentlig och internationell rätt redovisar ius docendi litteraturen (folder) (1994)

IOIR nr 108 : Jacob W.F. Sundberg : Om fackordförandens lönesättning. Skall facket sätta lönen för icke fackföreningsanslutna – för att de inte är med i facket? En JO-anmälan (1996)

IOIR nr 117 : Jacob W.F. Sundberg : Om Chikan (1998)

Vetenskaplige föreståndarens bibliografi

”Femton år efteråt”, Tidskrift för Sveriges Advokatsamfund 1970 s 451-458

”Att vara hovrättsfiskal”, Tidskrift för Sveriges Advokatsamfund 1970 s 459-463

”Talet till recentiorerna 7.10.1980”, Argument för frihet och rätt nr 1/1981

”Om hästen i Vincennes och andra monument”, Gaudeamus 1984 nr 5 (i censurerat skick; omtryckt i sin helhet i Affären fr. Eddan t. Ekelöf, IOIR nr 61, s 45-47 (1985)

”The Law of Nature, the Uppsala School and the ius docendi Affair”, Vera Lex vol. IX, no. 1, s 3-7. (Pace University, USA)

”The ius docendi Affair in Sweden. Part II: International and Swedish Reactions”, Vera Lex vol. IX, no 2, s 15-17, 25 (Pace University, USA)

”Slå vakt om den allmänna rättsläran”, Iusbäraren 1991:2 s 25-26

”Jag är nyfiken på de verkliga sammanhangen”, Iusbäraren 1991:3 s 24-25

”The Law of Nature, the Uppsala School and the ius docendi Affair”, Fides. Direito e Humanidades, vol. I, s 131-140 (Porto, Portugal)

”Professor Jacob Sundberg's Statement, 14 January 1989”, 29 Minerva. A Review of Science, Learning and Policy 342-348 (1991)

”Om felparkeringar, översitteri och de gamla caudinska oket”, Iusbäraren 1992:4 s 22-23

Karnell och Hardt vs Sverige. Festskrift till Gunnar Karnell, Stockholm 1999, s 785-818

A Critical Review-Essay of Mary Ann Glendon's Rights Talk, Vera Lex, vol. XV, nos 1 and 2, s 61-64 (Pace University, N.Y.)


top of page

Back to Home Page
Back to Home Page